Get Adobe Flash player

500plus

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.            

Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana nr AEI.0050.179.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w naszej gminie  został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Mszanie.

W skład Zespołu wchodzi 9 osób, są to przedstawiciele następujących instytucji:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Mszanie,
 • Policji Powiatowej w Wodzisławiu Śląskim,
 • Placówek Oświatowych z terenu Gminy Mszana,
 • Placówek służby zdrowia
 • Kurator sądowy

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie jest Pani Mirela Ledwoń, Zastępcą Pani Ewa Pukowiec a Sekretarzem Pani Weronika Konieczny.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań powyższych podmiotów poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
  w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
  w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
  i możliwościach udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
  w rodzinie

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie, albo zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu  fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. 

Przemoc prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw [H.D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 16–19].

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.

Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.

Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.

Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.

Zaniedbanie – to nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego.

Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:

§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi.

 

 Akty prawne

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 roku Nr 209, poz. 1245)

 

3. Uchwała Nr X/43/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 29 sierpnia 2011 roku trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

4. Zarządzenie Nr AEI.0050.179.2015 Wójta Gminy Mszana z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie.

Kontakt:

Zespół Interdyscyplinarny w Mszanie mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

ul. Centralna 93

44-323 Połomia

tel. 32 47 200 42

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA

W dniu 9 grudnia 2015 r w Zespole Szkół w Gogołowej odbyła się konferencja pod nazwą „Oblicza przemocy” . Organizatorem spotkania był Zespół Szkół w Gogołowej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń, wzbogacenie wiedzy z zakresu rozpoznawaniai przeciwdziałania przemocy. Inspiracją do zorganizowania konferencji są kampanie: 19 Dni przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży, 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć oraz obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy wobec Kobiet i Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

Podczas konferencji jej uczestnicy wysłuchali prelekcji przygotowanych przez specjalistów dzielących się doświadczeniami w pracy, gdzie przemoc ma swoje oblicza. Wykład nauczyciela geografii Zespołu Szkół w Gogołowej i koordynatora edukacji globalnej – Pani Teresy Pająk przybliżył nam temat praw człowieka na świecie oraz formę i wielkość przemocy. Pani Celina Uherek-Biernat dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Wodzisławia Śląskiego omówiła tematykę związaną z potrzebami ofiary i sprawcy przemocy oraz przedstawiła funkcjonowanie placówki, w której pracuje. Prelekcję o zagrożeniach w cyberprzestrzeni przedstawiła Pani Lilla Maślanka-Pawlik psycholog pracujący w Zespole Szkół, w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Gminnym Przedszkolu w Mszanie. Prezentację dot. „Przemocy widzianej oczami dziecka” przedstawiła Pani Danuta Dyrek starszy wychowawca Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Wysłuchano również wykładu Pani Agnieszki Brańczyk specjalistki ds. uzależnień, psychoterapeuty. w Punkcie Informacyjnio-Konsultacyjnym działającym na terenie gminy Mszana,  która omówiła problem przemocy w rodzinach alkoholowych. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie, starszy pracownik socjalny - Pani Ewa Pukowiec przedstawiła  zasady  funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiła  dane statystyczne.

Podczas konferencji wyróżniono prace plastyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Nagrody dla uczestników konkursu  ufundowała Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie.

Przemoc występuje wszędzie: w domu, w szkole, w pracy. Jest zachowaniem, które poniża, ogranicza wolność, narusza prawa do nietykalności fizycznej, do szacunku i godności. Powoduje psychiczne i fizyczne cierpienie drugiej osoby.

Ofiara przemocy zawsze cierpi i odczuwa strach. Doświadczanie bólu i upokorzenia sprawia, że ma mniejszą zdolność do samoobrony i konstruktywnego radzenia sobie z trudną sytuacją.

Dlatego ważne są takie spotkania, dyskusje by uświadamiać dzieciom, młodzieży, dorosłym, całemu naszemu społeczeństwu, że przemoc jest okrutna i do niczego dobrego nas nie zaprowadzi.

Jeśli potrzebujesz pomocy warto skontaktować się z:

 • Numer telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

 • Numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111

 • Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.  

32 455 60 32
Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30

Ponadto, możesz skontaktować się z:

 • POLICJĄ,
 • OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ,
 • SZKOŁĄ,
 • OŚRODKIEM ZDROWIA.

<< Listopad 2019 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00