Get Adobe Flash player

500plus

Do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017 należy dołączyć:

1. dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu;

2. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

3. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej; 

4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny: 

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2015; 
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w roku 2015; 
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2015;
 • umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty;
 • umowa zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2015, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku nie otrzymania lub otrzymania alimentów przez osobę uprawnioną w niższej wysokości przedstawić należy zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą albo o nie podjęciu tych czynności w związku z brakiem podstawy prawnej lub w przypadku braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • w przypadku utraty źródła dochodu: dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwa pracy, decyzja ZUS, decyzja PUP, umowa zlecenie, PIT-11 za 2015r.);
 • w przypadku uzyskania źródła dochodu w roku 2015 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty; 
 • w przypadku uzyskania źródła dochodu po roku 2015 - dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następującypo miesiącu, w którym dochód został uzyskany; 

5. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązującym do alimentów – w przypadku osoby uczącej się;

6. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

8. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

9. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

10. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno – opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

11. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 1. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 

2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym. 

3. PIT-11 wnioskodawcy z roku kalendarzowego 2015

 

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku należy dołączyć dodatkowo: 

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

Oświadczenia dołączane do wniosku składane są na urzędowych drukach! 

Druki wniosków i oświadczeń dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy. 

UWAGA !  Jeżeli okoliczności sprawy wymagają potwierdzenia innym dokumentem strona winna taki dokument przedstawić na żądanie podmiotu realizującego świadczenia rodzinne. 

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroczniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.


<< Kwiecień 2019 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00