Świadczenie rodzicielskie

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie wydłużony nawet do 71 tygodni.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje od dnia porodu, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, o ile wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony w terminie 3  miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku. 
 
Wzór wniosku można pobrać TUTAJ