Akty Prawne

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

1. Ustawa z dnia 14 listopada 2012r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 182 z późń. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późń. zm.)

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 135 z późń. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późń. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 Nr 218 poz. 1439)

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012r poz. 712)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823)

8. Uchwała Nr XXVIII/33/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2017.

9. Uchwała Nr XXXVI/1/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

10. Uchwała Nr XXXVI/2/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

11. Uchwała Nr XXXVI/3/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

12. Uchwała Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszana na lata 2014 - 2016.

13. Uchwała Nr XLI/42/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mszana na lata 2014 - 2022.