Get Adobe Flash player

500plus

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 należy dołączyć:

1. dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu,

2. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

3. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,

5. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okreśłonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2015;

6. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, za rok 2015;

7. zaświadczenie urzędu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015,

8. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2015,  jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

9. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2015,

10. w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT – 11 za rok 2015),

11. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zaświadczenie PUP, PIT-11),

12. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2015 – dokument określający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,

13. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Oświadczenia dołączane do wniosku składane są na urzędowych drukach! 

Druki wniosków i oświadczeń dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy. 

UWAGA ! Jeżeli okoliczności sprawy wymagają potwierdzenia innym dokumentem strona winna taki dokument przedstawić na żądanie podmiotu realizującego świadczenia.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektorniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Przez utratę dochodu należy rozumieć:

- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;

- utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

- utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

- wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;

- utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- utratę świadczenia rodzicielskiego;

- utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

- zakończenie urlopu wychowawczego,

- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Okres świadczeniowy, na który ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.


<< Kwiecień 2019 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00