Deklaracja dostępności

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Deklaracja dostępności


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gminamszana/ftp/OPS2a/templates/dd_engineer_99/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.

 • data publikacji strony internetowej: 07-06-2012
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-03-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • strona nie ostrzega przed otwarciem nowego okna w przeglądarce,
 • łącza do pobrania nie zawierają informacji o ich rozmiarze i formacie dokumentu,
 • dokumenty do pobrania są w większości odczytywane przez programy wspomagające, ale mogą sprawiać problemy w nawigacji, ponieważ nie wszystkie są poprawnie oznakowane. Część dokumentów jest opublikowana w formie niedostępnych plików pdf (skanów),
 • nie wszystkie tabele danych mają poprawnie zdefiniowane nagłówki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 22-09-2020
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Mirela Ledwoń

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 324720042

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, 44-323 Połomia, ul. Centralna 93

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie mieści się na I piętrze budynku tzw. „starej szkoły”. Jest to budynek wielofunkcyjny, zabytkowy. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od strony parkingu. Na parkingu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem jest sześć schodów z poręczą, podjazd - platforma dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca dostęp do parteru budynku. Przy platformie znajduje się dzwonek dający możliwość przywołania pomocy w razie trudności w skorzystaniu z platformy. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, na końcu korytarza dwa krzesła. W korytarzu jest troje drzwi (jedne drzwi na prawo od wejścia, jedne na lewo i jedne na wprost) umożliwiających wejście do pomieszczeń niezwiązanych z OPS. Korytarz na parterze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Na piętro budynku prowadzi 21 schodów z poręczami. Za schodami (na I piętrze) znajduje się korytarz z dostępem do poszczególnych pokoi OPS, toalety dostępnej dla osób przychodzących z zewnątrz, stolik i krzesła, a także urządzenie służące do dezynfekcji rąk. Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na konieczność pokonania 21 schodów. Z uwagi na skomplikowaną architekturę oraz zabytkowy charakter budynku nie ma możliwości zamontowania windy ani podjazdu lub platform schodowych na I piętro budynku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy na I piętro budynku, osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb, zostanie zapewniony dostęp alternatywny - osoba niepełnosprawna lub z niepełnosprawnością może poprzez dzwonek umieszczony na zewnątrz budynku przy platformie dla osób niepełnosprawnych przywołać pomoc i skontaktować się z pracownikami OPS.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące wyrażające wolę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 32 47 200 42 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.