Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż:

 

w dniu 09 kwietnia 2019r. od godz. 09.00 do godz. 14.00 w tutejszym Ośrodku

 

wydawana będzie pomoc żywnościowa. Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018.

 

Zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby

WIOSENNE WIETRZENIE SZAF”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

 

zaprasza na

wspólne „wietrzenie szaf”, polegające na tym, że każdy z mieszkańców może przekazać zbędne przedmioty (odzież, obuwie, biżuterię, zabawki, gry itp.) na rzecz osób BARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH.

Każda osoba zainteresowana może zabrać coś dla siebie.

 

Wydarzenie odbędzie się w:

 

Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie

w dniach od 25 marca do 27 marca

w godz. od 8.00 do 16.00

 

Ośrodku Kultury w Gogołowej w dniach: 29 marca

oraz od 01 kwietnia do 03 kwietnia

w godz. od 8.00 do 16.00

 

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż w związku ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, poszerzył się krąg osób, które mogą z niej korzystać.

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Centralna 93, 44-323 Połomia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż:

w dniu 25 lutego 2019r. od godz. 11.00 do godz. 15.00 w tutejszym Ośrodku

wydawana będzie pomoc żywnościowa. Pomoc finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018.

 

Zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby


Czytaj więcej...

W dniach 18 – 19 luty 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie odbyło się szkolenie dla asystentów rodziny, w którym udział brali pracownicy tut. Ośrodka oraz wielu asystentów rodziny z okolicznych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podczas szkolenia asystenci rodziny podnosili swoje kwalifikacje w zakresie:

- pogłębiania wiedzy dotyczącej obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

- omówienia wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny 

- nabycia i doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji 

- prezentacji propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny, ocena zagrożeń rozwoju dziecka, 

-ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie, które zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie przeprowadzone zostało przez Panią Agnieszkę Macyk, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny w Gliwicach.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 11 stycznia 2019 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2019", które potrwają do 25 lutego 2019 r.
W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2019". Zwrócił się także do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W okresie ferii zimowych codziennie na stokach będzie można spotkać policyjne patrole narciarskie, które zapewnią bezpieczeństwo i porządek publiczny na stokach narciarskich i terenach przyległych, a także wesprą ratowników GOPR w udzielaniu pomocy i ratowaniu życia i zdrowia ofiar wypadków w górach. Wspólnie z Grupą Beskidzką GOPR zachęcamy do zainstalowania na swoich telefonach aplikacji ratunek dostępnej pod adresem www.ratunek.eu/

Więcej na temat, jak zadbać, aby wypoczynek był bezpieczny oraz jak uniknąć zimowych zagrożeń można przeczytać w poradnikach RCB: Bezpieczny wypoczynek zimą, Bezpieczeństwo na lodzie, Jak przygotować się do zimy oraz Podróż zimą samochodem.

Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Całodobowa Linia Interwencyjna:

32 20 77 077

 

Na terenie województwa śląskiego rozpoczyna się akcja "Bezpieczne ferie 2019". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Akcja potrwa do 24 lutego br.

Podczas "Bezpiecznych ferii 2019" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Czytaj więcej...