Get Adobe Flash player

500plus

INFORMATOR

Świadczenie wychowawcze to świadczenie kierowane do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieki nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE:

1. matce,

2. ojcu,

3. opiekunowi prawnemu dziecka,

4. opiekunowi faktycznemu dziecka.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od wysokości dochodu, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;

- od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku;

- od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

- od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;

- od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz telefonicznie tel. 32 472 00 42. Druki wniosków oraz informacje dotyczące w/w świadczenia są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego potrzebne są:

1. dokument tożsamości wnioskodawcy,

 • 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  •  oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku 2016, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  •  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2016,
  •  umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
  •  umowa o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  •  odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  •  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, alimenty: zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
  •  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  •  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2016,
  •  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu  w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016;
 • 3. karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;
 • 4. karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
 • 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • 6. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • 7. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
 • Osoby, które nie składają wniosku na pierwsze dziecko, nie muszą dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny.

<< Kwiecień 2019 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Telefony:
 

tel. 32 472 00 42,

tel. 32 475 29 41

tel. kom. 783 570 750

fax. 32 475 29 42

 Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie

 

44-323 Połomia,

ul. Centralna 93

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek: 7.30-17.00

Wtorek – Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00