Strona główna

ul. Centralna 93
44-323 Połomia

+48 32 475 29 41
psmszana@ak.net.pl

Strona główna

Czytaj więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020.

Pomocą Żywnościową w ramach Podprogramu 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji życiowej, (m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania) których miesięczny dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego:

 • dla osoby samotnie wynosi 1542,20 zł
 • dla osoby w rodzinie wynosi 1161,60 zł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zachęca osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej a zarazem spełniających powyższe wymagania do zgłoszenia się do tut. OPS do dnia 15 marca br.

Więcej informacji pod nr telefonu (32) 472 00 42 lub 783 570 750.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą w Połomi,
ul. Centralna 93.

OPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, ul. Centralna 93, 44-323 Połomia lub pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na OPS decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 (2), co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Natomiast dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia są przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny, co jest zgodne z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwi Państwu zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez daną osobę fizyczną określonych cech.

Jakie macie Państwo prawa?

Zgodnie z przepisami macie Państwo:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawdo do przeniesienia Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom realizującym i rozliczającym transport do punktu szczepień.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Czytaj więcej...Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, że od 1 lutego br. – ELEKTRONICZNIE, a od 1 kwietnia br. – TRADYCYJNIE będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022. 

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze:

 • wnioski złożone do 30 kwietnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 30 czerwca,
 • wnioski złożone od 1 maja do 31 maja – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 lipca,
 • wnioski złożone od 1 czerwca do 30 czerwca – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 sierpnia,
 • wnioski złożone od 1 lipca do 31 lipca – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 30 września,
 • wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 sierpnia– rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 października.

Wnioski można składać:

- drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia, za pomocą bankowości elektronicznej oraz za pomocą portalu ZUS-PUE;

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie tj. Połomia, ul. Centralna 93, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

INFORMATOR RODZINA 500+

Gmina Mszana – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, który jest adresowany dla osób wieku 70 lat i więcej, pozostających w domu w związku z zagrożeniem COVID-19 i brakiem możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny, sąsiadów i innych. Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora na rok 2021

PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA SENIORA

1. Na czym polega program?

Program ma na celu dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych) itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony  tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 01 stycznia  do 31 marca 2021 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, tel. 783 570 750

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób 70 lat i więcej, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług czy też w sprawach urzędowych, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - pod numer 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia tej pomocy.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior.

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie realizują program na terenie gminy Mszana. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników OPS (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). W określonych przypadkach do pomocy oddelegowani mogą zostać wolontariusze lub członkowie ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, jak również w szczególnych przypadkach mogą to być osoby poniżej 70 r. ż. taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych jak i bezpieczeństwo każdego człowieka jest BARDZO WAŻNE, dlatego dbajmy o siebie wzajemnie.

Szanowna Seniorko/Szanowny Seniorze,

W związku z rozpoczętą akcją szczepień przeciwko COVID-19, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż  osoby, które ukończyły 80 lat mogą rejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 już od 15 stycznia br., a osoby, które ukończyły 70 lat – od 22 stycznia. Same szczepienia dla seniorów rozpoczynają się od 25 stycznia.

Jak się zarejestrować? Procedura nie jest skomplikowana i można to zrobić na 3 sposoby:

 • poprzez telefon na całodobową, bezpłatną infolinię 989, gdzie po podaniu numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego można będzie umówić się na szczepienie w dogodnym miejscu i terminie (rejestracji telefonicznej nie trzeba dokonywać samodzielnie, może to zrobić również osoba z rodziny),
 • poprzez kontakt bezpośrednio z wybranym punktem szczepień:

Punkty Szczepień w Gminie Mszana

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Dariusz Chałupski
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana


Grzegorz Kiwic – Gabinet lekarza POZ
ul. Centralna 93
44-323 Połomia

 • bądź wystarczy zapytać swojego lekarza rodzinnego, w którym z najbliższych punktów szczepień jest możliwość zaszczepienia się
 • poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można wybrać jeden z pięciu proponowanych terminów w punkach szczepień znajdujących się w pobliżu lub w innym wybranym punkcie znajdującym się nawet w innym mieście (aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

Warto dodać, iż aby zarejestrować się na szczepienie nie jest wymagane żadne dodatkowe skierowanie od lekarza – gdy rozpocznie się etap, w którym będziemy mogli się zaszczepić, wszystkim osobom posiadającym numer PESEL (z grupy osób uprawnionych do szczepień w ramach danego etapu) wystawione zostaną automatyczne e-skierowania, ważne 60 dni. Indywidualne skierowania lekarze będą wystawiać jedynie tym osobom, które nie posiadają numeru PESEL lub nie mogły poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania.

Osoby niepełnosprawne bądź mieszkańcy, którzy mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać z pomocy transportu do punktu szczepień. Wystarczy zadzwonić pod specjalną gminną infolinię pod numer Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie: 783 570 750. Wówczas postaramy się zabezpieczyć transport do punktu szczepień.

Potrzebę transportu zgłaszamy dopiero po ustalonym wcześniej terminie szczepienia.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znaleźć można na stronie gov.pl/szczepimysie lub w ramach dedykowanej infolinii pod numerem 989.

Czytaj więcej...

 

W związku z trwającym okresem zimowym i mrozami, które są szczególnie trudnym okresem dla osób starszych, bezdomnych, samotnych oraz niepełnosprawnych zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Mszana o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji, które wskazują na zagrożenie życia i zdrowia tych osób:

- na Policję pod numerem telefonu 997 lub 112

lub
- do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie pod numerem telefonu 32 472 00 42 lub 783 570 750

 

                                                                             Z poważaniem
                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                 Mirela Ledwoń

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na obszarach: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: rybnicki, mikołowski, wodzisławski, raciborski, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych będzie bardzo zła.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, iż związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym osób niepełnosprawnych, osoby  uprawnione do dowozu do punktów szczepień mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 

783 570 750

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

 • osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

Bezpłatna całodobowa infolinia na temat szczepienia- 989.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie informuje, o możliwości skorzystania z programów: „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021”, realizowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

 • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Osoby opiekujące się wyżej wymienionymi osobami z niepełnosprawnością mogą skorzystać z powyższego wsparcia i odpocząć z wysiłku dnia codziennego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021-1607011377.pdf

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyżej wymienionych programów proszone są o niezwłoczny kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie tel. 32 472 00 42 lub 783 570 750., email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie nie mógł zorganizować tegorocznego spotkania opłatkowego dla osób samotnych oraz z niepełnosprawnością jednakże nie zapomniał o swoich podopiecznych i zorganizował świąteczne odwiedziny św. Mikołaja wraz z aniołkami u osób samotnych i niepełnosprawnych. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia:
- Fundacji JSW za wkład pozwalający kupić paczki świąteczne
- Wójtowi Gminy Mszana za kalendarze
- Radnym Gminy Mszana za przygotowanie słodkiego upominku
- Władzom i pracownikom Urzędu Gminy Mszana za udostępnienie samochodu i pomoc w przewozie artykułów do paczek.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...